GDPR

Lue lisää siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi loukkaamatta yksityisyydensuojaa koskevia oikeuksiasi.
Pikalinkit

Oikeus yksityisyyteen on yksi tärkeimmistä ihmisoikeuksista. HUD d.o.o. -yhtiössä, jäljempänä 'yhtiö', olemme tästä hyvin tietoisia, ja siksi kunnioitamme asiakkaidemme yksityisyyttä ja käsittelemme heidän henkilötietojaan vastuullisesti, huolellisesti ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Pääsy henkilötietoihin on sallittu ainoastaan yhtiön valtuutetulle henkilöstölle ja sopimuskäsittelijöille siinä laajuudessa ja siinä tarkoituksessa, joka on ehdottoman välttämätön solmituista sopimussuhteista johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien moitteettoman täytäntöönpanon, varmistamisen ja täyttämisen kannalta.

Asianmukaisin toimenpitein varmistamme, että asiattomat henkilöt eivät pääse käsiksi henkilötietoihin, suojaamme niiden luottamuksellisuutta ja eheyttä ja estämme niiden katoamisen tai tahattoman tuhoamisen koko käsittelyn ajan. Emme ole vastuussa tietokonejärjestelmään "murtautumisesta"!

Yritys ja sen henkilötietojen käsittelijät noudattavat täysin henkilötietojen käsittelyä koskevia yleisiä periaatteita, jotka ovat:

Käsittelemme käyttäjien henkilötietoja laillisesti, oikeudenmukaisesti ja avoimesti.
Keräämme henkilötietoja ennalta määriteltyihin, nimenomaisiin ja laillisiin tarkoituksiin; emme käsittele henkilötietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen, lukuun ottamatta käsittelyä tieteellisiin tai historiallisiin tutkimustarkoituksiin ja tilastollisiin tarkoituksiin tietyin edellytyksin.
Henkilötietoja käsitellään vain siinä laajuudessa kuin on tarpeen niiden tarkoitusten kannalta, joita varten niitä käsitellään.
Varmistamme, että käsittelemämme henkilötiedot ovat tarkkoja ja säännöllisesti päivitettyjä; virheelliset tiedot korjataan tai poistetaan.
Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin se on tarpeen niiden tarkoitusten kannalta, joita varten niitä käsitellään.
Varmistamme henkilötietojen asianmukaisen turvallisuuden, johon kuuluu luvattoman tai laittoman käsittelyn sekä vahingossa tapahtuvan katoamisen, tuhoutumisen tai vahingoittumisen estäminen asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein.

1. Yksityisyyden suoja

Henkilötietojen käsittelyyn ja käyttöön, tiedottamiseen, korjauksiin, estämiseen, henkilötietojen poistamiseen tai suostumuksen peruuttamiseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä verkkosivuillamme mainittuun viralliseen sähköpostiosoitteeseemme.

2. Mitä henkilötietoja kerätään

- Henkilökohtaiset perustiedot (esim. etu- ja sukunimi);
- viestintätiedot (esim. osoite, posti, puhelinnumero);
- tiedot yhtiön ja sinun välisestä viestinnästä; maksutiedot;
- muut suostumuksen perusteella saadut tiedot.

3. Mitkä ovat henkilötietojesi käsittelyn oikeusperustat?

Voimme käsitellä henkilötietoja henkilötietojen suojaa koskevan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti:

 - jos se on tarpeen sopimuksen tekemist√§ ja/tai t√§ytt√§mist√§ varten (hakemus tapahtumaan, ty√∂pajaan jne.).
 - jos laki niin vaatii;
 - jos suostumus on annettu (joka voidaan peruuttaa milloin tahansa);
 - jos k√§sittely on tarpeen yhti√∂n tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen vuoksi.

3.1. Tehtyyn sopimukseen perustuva käsittely

Yritys käsittelee yksityishenkilöiden henkilötietoja täyttääkseen sopimussuhteeseen perustuvat velvoitteensa tapahtumien, työpajojen tai muiden sopimuspuolten välillä sovittujen palvelujen järjestämiseksi. Oikeuksien käyttämisen ja sopimusvelvoitteiden täyttämisen yhteydessä yritys käsittelee yksilöiden henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 - yksil√∂n tunnistaminen;
 - tarjouksen laatiminen ja sopimuksen tekeminen;
 - palvelujen tarjoaminen, jolloin yritys voi antaa tietoja sopimuskumppaneille, jotka toteuttavat yksitt√§isen palvelun (esim. y√∂pymisvuorokauden tarjoaja jne.).
 - ilmoitusten l√§hett√§minen yksityishenkil√∂ille sopimussuhteen toteuttamisesta;
 - tiedottaminen tietty√§ alaa koskevan lains√§√§d√§nn√∂n muutoksista tai myyntiehtojen muutoksista;
 - laskutuspalvelut;
 - vastalauseiden tai valitusten ratkaiseminen;
 - mahdollisten perint√§menettelyjen toteuttaminen, saatavien myynti;
 - muihin tarkoituksiin, jotka ovat tarpeen sopimussuhteen solmimiseksi tai toteuttamiseksi.

Yritys käsittelee tietoja raporttien laatimista ja jatkotoimien suunnittelua varten siinä määrin kuin se on ehdottoman välttämätöntä liiketoimien todentamiseksi ja tunnistamiseksi.

Yritys käsittelee kaikki tarvittavat tiedot tapahtumien ja niihin liittyvien palveluiden tai muiden yksilön tilaamien palveluiden järjestämistä varten. Näihin kuuluvat erityisesti, mutta ei yksinomaan: nimi, etunimi, sukunimi, syntymäaika, osoite, paikkakunta, maa, puhelinnumero, sähköpostiosoite jne.

Emme tarvitse nimenomaista suostumusta henkilötietojen sopimusperusteiseen käsittelyyn.

Tapahtumissa tai työpajoissa, jotka liittyvät tiukasti valokuvaamiseen ja kuvien julkaisemiseen (Facebookissa, Twitterissä, YouTubessa tai Instagramissa), valokuvaaminen ja kuvien julkaiseminen on osa tapahtumaa tai työpajaa. Siitä huolimatta, että valokuvaaminen ja kuvien julkaiseminen on sopimussuhde, yritys hankkii silti yksilön nimenomaisen suostumuksen. Jos nimenomaista suostumusta valokuvaamiseen ja kuvien julkaisemiseen ei anneta eikä yritys pysty varmistamaan, että henkilö ei ole kuvassa, yrityksen on perusteltua hylätä hakemus tällaiseen tapahtumaan tai työpajaan.

Jos henkilö ei anna kaikkia henkilötietoja, joita yritys tarvitsee sopimussuhteen täyttämiseksi, yritys ei voi toteuttaa henkilön tilausta. Näin ollen Yhtiö hankkii ja käsittelee aina vain ne henkilötiedot, jotka ovat tarpeen sopimussuhteen täyttämiseksi.

3.2. Lakiin perustuva käsittely

Oikeusperuste tarkoittaa, että yritys käsittelee yksilön henkilötietoja täyttääkseen lainsäädännössä asetetut oikeudelliset velvoitteet. Slovenian tasavallassa tiettyjen henkilötietojen käsittelyä koskevat oikeudelliset velvoitteet määräytyvät erityisesti seuraavasti:

Arvonlisäverolaki ZDDV-1;

Verotusmenettelylaki;

Osakeyhtiölaki;

Kirjanpitolaki;

Arvonlisäverolain täytäntöönpanoa koskevat säännöt;

Slovenian tilinpäätösstandardit.

Jos yritys käsittelee verkko-ostoksen tai palvelutilauksen tehneen henkilön henkilötietoja, se säilyttää laskun 10 vuotta (samoin kuin henkilön/ostajan tiedot tilillä).

3.3. Oikeutettuun etuun perustuva käsittely

Yritys voi käsitellä tietoja oikeutetun edun perusteella, jota Yritys tai kolmas osapuoli ajaa, paitsi jos tällaiset edut ovat etusijalla sen henkilön etujen tai perusoikeuksien ja -vapauksien edessä, johon henkilötietojen suojaa edellyttävät tiedot liittyvät, erityisesti jos tiedot koskevat lasta. Jos kerättyjä henkilötietoja käytetään edelleen, yritys suorittaa yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen arvioinnin. Tällainen tietojen jatkokäyttö esimerkiksi pseudonymisoidussa tai aggregoidussa muodossa tarkoittaa tietojen laillista käyttöä markkinointiin ja muihin yrityksen liiketoiminnallisiin tai teknisiin analyyseihin.

Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan myös suoramarkkinointi kuuluu oikeutettuihin etuihin. Suoramarkkinointia varten yritys voi ilman suostumusta luoda yksilöllisiä profiileja valittuja palveluja koskevien perustietojen perusteella, kuten esimerkiksi valitun palvelun tyyppi tai erityispiirteet, valinnan ajankohta tai aiemmat markkinointikontaktit henkilöön, erityisesti kiinnostuksen tai kiinnostuksen puutteen ilmaisemisen osalta tiettyjä palveluja kohtaan. Tällainen perusprofilointi ei koskaan saa sisältää arkaluonteisia tietoja. Henkilö voi vastustaa käsittelyä rajoitusoikeuden mukaisesti (7.4 kohta).

Perustuen oikeutettuun etuun yhtiö voi ottaa yhteyttä henkilöön parantaakseen palvelua tai määrittääkseen hänen tyytyväisyytensä palveluihin, vaikka tämä ei olisikaan ehdottoman välttämätöntä sopimuksen toteuttamiseksi. Yksilöiden edun vuoksi Yhtiö ei ota yhteyttä niihin henkilöihin, jotka ovat vastustaneet tätä.

Yrityksellä on oikeutettu etu säilyttää ja käyttää tietoja edelleen markkinointiin, liiketoimintasuunnitteluun ja vastaaviin tarkoituksiin tehtäviin analyyseihin ja tutkimuksiin, kunnes lakisääteinen säilytysaika on päättynyt.

3.4. Henkilötietojen käsittelyyn annettuun suostumukseen perustuva käsittely

Selkeä suostumus on perusta henkilötietojen käsittelylle, jolle yrityksellä ei ole oikeudellista tai sopimukseen perustuvaa oikeusperustaa. Suostumus voi liittyä esimerkiksi seuraaviin asioihin:

 - tiedottaminen yrityksen muista tarjouksista ja palveluista, mik√§ tapahtuu yksinomaan yksil√∂n valitseman viestint√§kanavan kautta;
 - tapahtuman tai ty√∂pajan valokuvaaminen ja tallentaminen yhti√∂n toiminnan esittely√§ varten sek√§ valokuvien, videoiden ja √§√§nitallenteiden julkaiseminen yhti√∂n verkkosivustolla ja Facebook-, Twiter-, YouTube- ja Instagram-profiileissa.
 - Henkil√∂ antaa suostumuksen itse, jos kyseess√§ on lapsi, suostumuksen antaa toinen vanhemmista tai laillinen edustaja.

Näissä tapauksissa henkilötietoja käsitellään siinä laajuudessa ja siinä tarkoituksessa, joka on sallittua yksilön ilmoituksen mukaan ja sovittujen viestintäkanavien kautta, kunnes se peruutetaan.

Jos henkilö ei anna suostumustaan henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn yhtä tai useampaa yksilöllisessä suostumuksessa määriteltyä tarkoitusta varten, tällä ei ole mitään seurauksia tietojen osalta, joiden käsittely toteutetaan muiden oikeusperustojen perusteella.

Suostumuksen perusteella kerättyjä henkilötietoja käsitellään ainoastaan annetun suostumuksen puitteissa ja sitä varten, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille, ellei suostumuksessa nimenomaisesti mainita näin ja ellei henkilö suostu siihen, että henkilötiedot voidaan luovuttaa suostumuksessa mainitulle henkilötietojen käsittelijälle.

Henkilö voi peruuttaa henkilötietojen käsittelyä koskevan suostumuksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä tietosuojapisteeseemme (kohta 8). Suostumus voidaan peruuttaa sähköpostitse, joka lähetetään kohdassa 1 mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

4. Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään

Henkilötietoja säilytetään henkilötietojen suojaa koskevien sovellettavien säännösten mukaisesti. Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen niiden käsittelyn tarkoitusten kannalta tai lain mukaisesti. Säilytämme henkilötietoja, joita käsittelemme henkilön henkilökohtaisen suostumuksen perusteella, pysyvästi, kunnes ne peruutetaan. Henkilötietoja, joita käsittelemme lain tai sopimussuhteen perusteella, säilytetään niin kauan kuin laki määrää.

Jos tietoja käsitellään yksilön suostumuksen perusteella Yrityksen markkinoinnin vuoksi, tietoja voidaan käsitellä tarpeellisessa laajuudessa niin kauan kuin se on tarpeen tällaisen markkinoinnin tai palvelujen tarjoamisen kannalta.

Säilytysajan päätyttyä henkilötiedot poistetaan tosiasiallisesti ja pysyvästi tai anonymisoidaan siten, ettei niitä voida enää yhdistää henkilöön.

5. Miten suojaamme henkilötietoja

Käytämme teknisiä ja organisatorisia turvatoimia henkilötietojen suojaamiseksi laittomalta tai luvattomalta käytöltä tai käytöltä sekä tahattomalta katoamiselta tai niiden eheyden heikentymiseltä. Olemme suunnitelleet nämä toimenpiteet ottaen huomioon IT-infrastruktuurimme, mahdolliset vaikutukset yksilön yksityisyyteen ja kustannukset sekä alan nykyiset standardit ja käytännöt. Sopimusperusteiset henkilötietojen käsittelijämme käsittelevät henkilötietojasi vain, jos ne noudattavat näitä teknisiä ja organisatorisia turvatoimia.

Tietoturvan ylläpitäminen tarkoittaa henkilötietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden suojaamista:

 - luottamuksellisuus ja eheys: yksil√∂iden henkil√∂tiedot on suojattava luvattomalta tai laittomalta k√§sittelylt√§ sek√§ tahattomalta h√§vi√§miselt√§, tuhoamiselta tai vahingoittamiselta;
 - saatavuus: varmistamme, ett√§ valtuutetuilla henkil√∂tietojen k√§sittelij√∂ill√§ on p√§√§sy henkil√∂tietoihin vain tarvittaessa.

Tietoturvamenettelyihimme kuuluvat muun muassa pääsyn turvaaminen, varmuuskopiot, valvonta, tarkistaminen ja ylläpito sekä tietoturvaloukkausten hallinta.

6. Kuka käsittelee henkilötietoja

Riippuen siitä, mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilöiden henkilötietoja, voimme luovuttaa näitä tietoja seuraaviin luokkiin kuuluville henkilötietojen käsittelijöille:

a) Yrityksen sisällä työntekijä.
b) liikekumppanimme, joita vaadimme noudattamaan sovellettavia lakeja ja henkilötietojen suojaa koskevia periaatteita ja kiinnittämään suurta huomiota henkilötietojen luottamuksellisuuteen:

 - mainos-, markkinointi- ja myynninedist√§mistoimistot ja -palveluntarjoajat, esimerkiksi MailChimp, Google (Google - vain ev√§stetunniste uudelleenmarkkinointia varten, s√§hk√∂postiosoite mainosten n√§ytt√§mist√§ varten Google AdWordsissa, ev√§stetunniste Google Analyticsin analyysia varten; Facebook - vain ev√§stetunniste uudelleenmarkkinointia varten, s√§hk√∂postiosoite mainosten n√§ytt√§mist√§ varten Facebookin mukautetuissa yleis√∂iss√§), jotka auttavat meit√§ toteuttamaan ja analysoimaan kampanjoidemme ja myynninedist√§mistoimiemme tehokkuutta.
 - yritykset, jotka suorittavat palveluja yhti√∂lle, esim. kirjanpitopalvelujen tarjoaja.
 - luonnolliset henkil√∂t ja oikeushenkil√∂t, jotka ovat sopimuskumppaneitamme ja jotka tarjoavat konsultointia tai yksitt√§isi√§ palveluja yritykselle yrityksen ja yksityishenkil√∂n v√§lisen sopimussuhteen toteuttamiseksi (esim. kumppanitoimistot, hotellit, lentoyhti√∂t, lentoyhti√∂t jne.);

c) muut kolmannet henkilöt, kun laki sitä vaatii tai kun se on laillisesti tarpeen seuraavien henkilöiden suojelemiseksi:
 - Yhti√∂ (lakien, viranomaisvaatimusten, oikeuden p√§√§t√∂sten, oikeudellisten menettelyjen, raportointivelvoitteiden ja viranomaisille ilmoittamisvelvoitteiden noudattaminen jne.), Yhti√∂n toimintatapojen ja sopimusten noudattamisen tarkistaminen tai valvominen;
 - Yhti√∂n ja/tai sen asiakkaiden oikeudet, omaisuus tai vakuudet yritystapahtumiin liittyen: liiketoimintansa tai sen osan siirt√§misen tai luovuttamisen yhteydess√§ tai muutoin fuusioiden, yhdist√§misten, m√§√§r√§ysvallan muutosten ja Yhti√∂n uudelleenorganisoinnin yhteydess√§.

Edellä kohdassa b) luetellut yhteistyökumppanimme voivat käsitellä henkilötietoja ainoastaan ohjeidemme mukaisesti, eivätkä ne saa käyttää henkilötietoja omien etujensa ajamiseen. Jokaisen henkilön on pidettävä mielessä, että edellä kohdissa b) ja c) luetellut käsittelijät, erityisesti palveluntarjoajat, jotka tarjoavat palveluja sovellusten puitteissa ja/tai omien kanaviensa kautta, voivat erikseen kerätä henkilötietojasi. Tällöin ne ovat yksin vastuussa niiden valvonnasta, ja niiden on tehtävä yhteistyötä yksityishenkilöiden kanssa niiden ehtojen mukaisesti.

7. Henkilötietojasi koskevat mahdollisuutesi ja oikeutesi

Riippuen siitä, mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilöiden henkilötietoja, voimme luovuttaa näitä tietoja seuraaviin luokkiin kuuluville henkilötietojen käsittelijöille:

a) Yrityksen sisällä työntekijä.
b) liikekumppanimme, joita vaadimme noudattamaan sovellettavia lakeja ja henkilötietojen suojaa koskevia periaatteita ja kiinnittämään suurta huomiota henkilötietojen luottamuksellisuuteen:

 - mainos-, markkinointi- ja myynninedist√§mistoimistot ja -palveluntarjoajat, esimerkiksi MailChimp, Google (Google - vain ev√§stetunniste uudelleenmarkkinointia varten, s√§hk√∂postiosoite mainosten n√§ytt√§mist√§ varten Google AdWordsissa, ev√§stetunniste Google Analyticsin analyysia varten; Facebook - vain ev√§stetunniste uudelleenmarkkinointia varten, s√§hk√∂postiosoite mainosten n√§ytt√§mist√§ varten Facebookin mukautetuissa yleis√∂iss√§), jotka auttavat meit√§ toteuttamaan ja analysoimaan kampanjoidemme ja myynninedist√§mistoimiemme tehokkuutta.
 - yritykset, jotka suorittavat palveluja yhti√∂lle, esim. kirjanpitopalvelujen tarjoaja.
 - luonnolliset henkil√∂t ja oikeushenkil√∂t, jotka ovat sopimuskumppaneitamme ja jotka tarjoavat konsultointia tai yksitt√§isi√§ palveluja yritykselle yrityksen ja yksityishenkil√∂n v√§lisen sopimussuhteen toteuttamiseksi (esim. kumppanitoimistot, hotellit, lentoyhti√∂t, lentoyhti√∂t jne.);

c) muut kolmannet henkilöt, kun laki sitä vaatii tai kun se on laillisesti tarpeen seuraavien henkilöiden suojelemiseksi:
 - Yhti√∂ (lakien, viranomaisvaatimusten, oikeuden p√§√§t√∂sten, oikeudellisten menettelyjen, raportointivelvoitteiden ja viranomaisille ilmoittamisvelvoitteiden noudattaminen jne.), Yhti√∂n toimintatapojen ja sopimusten noudattamisen tarkistaminen tai valvominen;
 - Yhti√∂n ja/tai sen asiakkaiden oikeudet, omaisuus tai vakuudet yritystapahtumiin liittyen: liiketoimintansa tai sen osan siirt√§misen tai luovuttamisen yhteydess√§ tai muutoin fuusioiden, yhdist√§misten, m√§√§r√§ysvallan muutosten ja Yhti√∂n uudelleenorganisoinnin yhteydess√§.

Edellä kohdassa b) luetellut yhteistyökumppanimme voivat käsitellä henkilötietoja ainoastaan ohjeidemme mukaisesti, eivätkä ne saa käyttää henkilötietoja omien etujensa ajamiseen. Jokaisen henkilön on pidettävä mielessä, että edellä kohdissa b) ja c) luetellut käsittelijät, erityisesti palveluntarjoajat, jotka tarjoavat palveluja sovellusten puitteissa ja/tai omien kanaviensa kautta, voivat erikseen kerätä henkilötietojasi. Tällöin ne ovat yksin vastuussa niiden valvonnasta, ja niiden on tehtävä yhteistyötä yksityishenkilöiden kanssa niiden ehtojen mukaisesti.

7.1. Oikeus tutustua tietoihin

Kukin henkilö voi ottaa meihin yhteyttä 1. kohdassa mainittuun sähköpostiosoitteeseen saadakseen tietää, mitä henkilötietoja käsittelemme. Jokaisella henkilöllä on oikeus saada henkilötietoja ja lisätietoja henkilötietojen käsittelystä, mukaan lukien:

 - k√§sittelyn tarkoitus;
 - henkil√∂tietoryhm√§t;
 - k√§ytt√§j√§t ja oikeussubjektit, joille henkil√∂tietoja on luovutettu tai tullaan luovuttamaan;
 - mahdollisuuksien mukaan henkil√∂tietojen arvioitu s√§ilytysaika tai, jos se ei ole mahdollista, s√§ilytysajan m√§√§ritt√§misess√§ k√§ytetyt perusteet;
 - oikeus vaatia rekisterinpit√§j√§√§ oikaisemaan tai poistamaan henkil√∂tiedot tai rajoittamaan henkil√∂tietojen k√§sittely√§ sen - - - - - - - henkil√∂n osalta, jota henkil√∂tiedot koskevat, tai oikeus vastustaa t√§llaista k√§sittely√§;
 - oikeus tehd√§ valitus valvontaelimelle;
 - kun henkil√∂tietoja ei ker√§t√§ yksil√∂lt√§, kaikki saatavilla olevat tiedot niiden l√§hteest√§.

7.2. Oikaisuoikeus

Jos henkilö havaitsee virheitä henkilötiedoissaan tai jos hän havaitsee ne puutteellisiksi tai vääriksi, hän voi pyytää yritystä korjaamaan tai täydentämään virheelliset tai puutteelliset henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä.

7.3. Poisto-oikeus

Henkilö voi pyytää henkilötietojensa poistamista ilman aiheetonta viivytystä. Yhtiö on velvollinen poistamaan henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä:

 - kun henkil√∂tietoja ei en√§√§ tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on ker√§tty tai muuten k√§sitelty;
 - jos henkil√∂ peruuttaa henkil√∂tietojen k√§sittelyn perustana olevan suostumuksen ja jos k√§sittelylle ei ole muuta oikeusperustaa;
 - jos henkil√∂ vastustaa k√§sittely√§ yrityksen oikeutetun edun perusteella, vaikka henkil√∂tietojen k√§sittelylle ei ole olemassa vallitsevia oikeudellisia perusteita;
 - jos henkil√∂ vastustaa k√§sittely√§ suoramarkkinointitarkoituksiin;
 - kun henkil√∂tiedot on poistettava EU:n lains√§√§d√§nn√∂n tai Slovenian oikeusj√§rjestyksen mukaisen oikeudellisen velvoitteen t√§ytt√§miseksi;
 - jos tiedot on ker√§tty virheellisesti alaik√§iselt√§ henkil√∂lt√§ tietoyhteiskunnan k√§ytt√∂√§ varten, joka ei sovellettavan lain mukaan voi antaa t√§llaisia tietoja.
(paitsi joissakin tapauksissa, esimerkiksi liiketoimen todistamiseksi tai jos laki sitä vaatii) - .

7.4. Oikeus rajoituksiin

Jokainen henkilö voi pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista, kun:

 - h√§n kyseenalaistaa tietojen oikeellisuuden niin kauan, ett√§ Yhti√∂ voi tarkistaa henkil√∂tietojen oikeellisuuden;
 - k√§sittely on lainvastaista ja henkil√∂ vastustaa henkil√∂tietojen poistamista ja pyyt√§√§ sen sijaan niiden k√§yt√∂n rajoittamista;
 - Yhti√∂ ei en√§√§ tarvitse henkil√∂tietoja k√§sittelyn tarkoituksiin, mutta henkil√∂, jota henkil√∂tiedot koskevat, tarvitsee niit√§ oikeudellisten pyynt√∂jen esitt√§miseen, toteuttamiseen tai puolustamiseen;
 - henkil√∂ on esitt√§nyt k√§sittely√§ koskevan vastalauseen, kunnes on varmistettu, ett√§ yhti√∂n lailliset syyt ovat etusijalla henkil√∂n esitt√§miin syihin n√§hden.

7.5. Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Jokaisella henkilöllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut yhtiölle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja hänellä on oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle yhtiön estämättä, jos käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja jos käsittely suoritetaan automatisoidusti.

7.6. Oikeus vastustaa

Jokaisella henkilöllä on oikeus vastustaa milloin tahansa henkilötietojensa käsittelyä, joka perustuu yhtiön tai kolmannen henkilön ajamiin oikeudellisiin etuihin, jos se liittyy hänen erityisiin olosuhteisiinsa. Tällöin Yhtiö lopettaa henkilötietojen käsittelyn, paitsi jos se osoittautuu tarpeelliseksi käsittelyyn liittyvistä syistä, jotka ovat tärkeämpiä kuin yksilön edut, oikeudet ja vapaudet, tai oikeudellisten vaateiden täytäntöönpanoa tai puolustamista varten. Kun henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, jokaisella henkilöllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointi, jos se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin. Jos suoramarkkinointi perustuu suostumukseen, vastustamisoikeutta voidaan käyttää peruuttamalla annettu suostumus.

8. Keneen voin ottaa yhteyttä, jos minulla on kysyttävää henkilötiedoistani?

Olemme järjestäneet yhteyspisteen, joka vastaa kysymyksiisi tai vaatimuksiisi, jotka koskevat henkilötietojasi (ja niiden käsittelyä) ja oikeuksiesi käyttämistä. Voit lähettää meille sähköpostiosoitteen kohdassa 1.

Henkilötietoihin liittyviä oikeuksia käyttäessämme saatamme vaatia sinulta lisätietoja luotettavaa tunnistamista varten, ja voimme kieltäytyä toimista vain, jos voimme todistaa, ettemme voi tunnistaa sinua luotettavasti.

9. Oikeus tehdä henkilötietojen käsittelyyn liittyvä valitus

Jokaisella on oikeus tehdä henkilötietojen käsittelyyn liittyvä valitus Valitukset on lähetettävä kohdassa 1 mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus suoraan tietosuojavaltuutetulle, jos uskot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan Slovenian tai EU:n henkilötietojen suojaa koskevia säännöksiä. Jos olet käyttänyt tietojensaantioikeutta ja päätöksen saatuasi uskot, että saamasi henkilötiedot eivät ole pyytämiäsi henkilötietoja tai että et ole saanut kaikkia vaadittuja henkilötietoja, voit tehdä perustellun valituksen yritykselle 15 päivän kuluessa ennen valituksen tekemistä tietosuojavaltuutetulle. Yhtiö tekee päätöksen valituksesta kuin uudesta pyynnöstä viiden työpäivän kuluessa sen vastaanottamisesta.

Tutustu Sloveniaan kanssamme opastetuilla monipäiväisillä retkillämme, joilla paikalliset asiantuntijat johdattavat sinut kuuluisien nähtävyyksien ja salaisten paikkojen äärelle ja jotka on räätälöity kaikille aktiivisuustasoille.
© Copyright by Slovenia Tours
Salkkuyhtiö World Discovery.